เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 24 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน LQ ณ ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคหมู่บ้าน รร.บ้านทุ่งตำเสา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 ระชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ สำนักงาน อบต.นาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า