เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 23 กันยายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ต.กำแพง อ.ละงู

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 21 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยะระโตดนุ้ย ม.4 ต.เกาะสาหร่าย

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 20 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.18 ต.ละงู อ.ละงู