เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

รายงานผลการดำเนินการโครงการ (eMENSCR) ในระบบฯ (e-plan) ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร “การจัดทำสำรับอาหารประจำท้องถิ่น เชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวสตูลอย่างยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีสงเคราะห์ค

EnglishChinese (Simplified)MalayThai