Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง (ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง