เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นSBMLD การจัดการศึกษาในระบบกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะและนาฎศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา๒๐๑๙(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วยสถาานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๗(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

EnglishChinese (Simplified)MalayThai