Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (๒ ชั้น) จำนวน ๕ วันๆ ละ ๒ คันๆ ละ ๑๒,๕๐๐ บาท โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าชุดเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟแสงสีและเช่าชุดเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง