Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสตูลลีก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มหนังสือ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง