Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจ้างพิมพ์ปกพร้อมเข้าเล่มหนังสือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง