Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์
satunpao

รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting