เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567