Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 17 กันยายน 2564 ประธานประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านกาแบง ม.2 ต.แหลมสน อ.ละงู

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 16 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ อาคารประมงพื้นบ้านอ่าวนุ่น ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 15 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ท่าเรือ อบจ.สตูล บ้านหาดทรายยาว ม.2 ต.ตันหยงโป

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 14 กันยายน 2564 ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลเจ๊ะบิลัง

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

วันที่ 10 กันยายน 2564 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566