Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้รับบริการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …