Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และเต็นท์ที่พัก สำหรับเจ้าหน้าที่ ตามโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้า อันดามันสตูล ครั้งที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง