Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ซื้อโครงการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 1-0085 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว – หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,600 ตารางเมตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 1-0085 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว – หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก