Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เตือนภัย แก๊งค์ Call center

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นการป้องกันภัยที่เกิดจากอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันภัยต่าง ๆ เพื่อต้องการให้ประชาชนตระหนักรู้ถึง และสามารถป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้น

Leave a Comment