Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

Leave a Comment