Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

เช่าพร้อมติดตั้งเวที พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟ ระบบ แสงสีเสียง จัดตกแต่งสถานที่และการแสดงในพิธีเปิด ตามโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565