Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล จัดโครงการ​ฝึกอบรม​เกี่ยวกับ​งานการเงิน​และ​การคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สตูล (31มี.ค.64)

วันที่​ 31​ มีนาคม​ 2564​ นาย​สัมฤทธิ์​ เลียง​ประสิทธิ์
​นายก​ ​อบ​จ.สตูล​ ได้​มอบหมาย​ให้​นายอดินันท์​ ปาก​บา​รา​ รอง​นายก​ อบจ.สตูล​ ประธาน​ใน​พิธี​เปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เกี่ยวกับ​งานการเงิน​และ​การคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีวัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้สามารถ
ดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด และเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล​ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาด และเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลณ​ ห้องประชุม​อบ​จ.สตูล​ ชั้น​ 4

Leave a Comment