Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2555 – 2564

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Leave a Comment