Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

จ้างเหมารถตู้ ไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง (ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้มีความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/สื่อการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง